Kompatible lyskilder


Shine 48 R 6W LED

Shine 48 R 6W LED, matt hvit

Min. dim: 5%

Antall armaturer: 4-20


Shine 48 R 6W LED

Shine 48 R 6W LED, børstet stål

Min. dim: 5%

Antall armaturer: 4-20


Shine 48 SQ 1x6W LED

Shine 48 SQ 1x6W LED, matt hvit

Min. dim: 5%

Antall armaturer: 4-20


Shine 48 SQ 1x6W LED

Shine 48 SQ 1x6W LED, børstet stål

Min. dim: 5%

Antall armaturer: 4-20


Shine 48 SQ 1x6W LED

Shine 48 SQ 1x6W LED, matt sort

Min. dim: 5%

Antall armaturer: 4-20


Shine 48 SQ 2x6W LED

Shine 48 SQ 2x6W LED, matt hvit

Min. dim: 3%

Antall armaturer: 1-5


Shine 48 SQ 2x6W LED

Shine 48 SQ 2x6W LED, børstet stål

Min. dim: 3%

Antall armaturer: 1-5


Shine 48 SQ 2x6W LED

Shine 48 SQ 2x6W LED, matt sort

Min. dim: 3%

Antall armaturer: 1-5


Shine 48 SQ 3x6W LED

Shine 48 SQ 3x6W LED, matt hvit

Min. dim: 2%

Antall armaturer: 1-5


Shine 48 SQ 3x6W LED

Shine 48 SQ 3x6W LED, børstet stål

Min. dim: 2%

Antall armaturer: 1-5


Shine 48 SQ 3x6W LED

Shine 48 SQ 3x6W LED, matt sort

Min. dim: 2%

Antall armaturer: 1-5


LEDWok

LEDWok 5W, matt hvit. *Testet kombinasjoner fra 10-70W

Min. dim: 3%

Antall armaturer: Må min ha 10W belastning


LEDWok

LEDWok 10W, matt hvit. *Testet kombinasjoner fra 10-70W

Min. dim: 3%

Antall armaturer: Må min ha 10W belastning


LEDWok

LEDWok 15W, matt hvit

*Testet kombinasjoner fra 10-70W

Min. dim: 3%

Antall armaturer: Må min ha 10W belastning


LEDWok

LEDWok 5W, børstet stål. *Testet kombinasjoner fra 10-70W

Min. dim: 3%

Antall armaturer: Må min ha 10W belastning


LEDWok

LEDWok 10W, børstet stål *Testet kombinasjoner fra 10-70W

Min. dim: 3%

Antall armaturer: Må min ha 10W belastning


LEDWok

LEDWok 15W, børstet stål. *Testet kombinasjoner fra 10-70W

Min. dim: 3%

Antall armaturer: Må min ha 10W belastning


Shine 48 R2 10W LED

Shine 48 R2 10W LED matt hvit

Min. dim: 1%

Antall armaturer: 2-20


Shine Mini 3W LED

Shine Mini 3x3W LED kit, matt hvit.

Min. dim: N/A

Antall armaturer: 3-12


Shine Mini 3W LED

Shine Mini 3x3W LED, satin/børstet stål

Min. dim: N/A

Antall armaturer: 3-12


Shine 48 R2 10W LED

Shine 48 R2 10W LED, børstet stål.

Min. dim: 1%

Antall armaturer: 2-20


Shine 48 R2 SQ 10W LED

Shine 48 R2 SQ 10W LED, matt hvit

Min. dim: 1%

Antall armaturer: 2-20


Shine 48 R2 SQ 10W LED

Shine 48 R2 SQ 10W LED, børstet stål.

Min. dim: 1%

Antall armaturer: 2-20


Shine 48 R2 Outdoor 6W LED

Shine 48 R2 Outdoor 6W LED, matt hvit

Min. dim: 5%

Antall armaturer: 2-20


Shine 48 R2 Outdoor 6W LED

Shine 48 R2 Outdoor 6W LED, børstet stål.

Min. dim: 5%

Antall armaturer: 4-20


Shine 48 R2 Outdoor 6W LED

Shine 48 R2 Outdoor 6W LED, grafitt

Min. dim: 5%

Antall armaturer: 4-20


Comfort 10W LED

Comfort 10W LED, børstet stål

Min. dim: 2%

Antall armaturer: 2-20


Comfort 10W LED

Comfort 10W LED, matt hvit

Min. dim: 2%

Antall armaturer: 2-20


Shine 6W LED GU10

Shine 6W LED GU10, matt hvit

Min. dim: 1%

Antall armaturer: 1-10


Shine 6W LED GU10

Shine 6W LED GU10, børstet stål

Min. dim: 1%

Antall armaturer: 1-10


Shine 6W LED GU10 Outdoor

Shine 6W LED GU10 Outdoor, matt hvit

Min. dim: 1%

Antall armaturer: 1-10


Shine 6W LED GU10 Outdoor

Shine 6W LED GU10 Outdoor, graft

Min. dim: 1%

Antall armaturer: 1-10


Shine 6W LED GU10 Colour Change (CTA)

Shine 6W LED GU10 Colour Change (CTA), matt hvit

Min. dim: 3%

Antall armaturer: 1-10


SHINE 48 R LED 10W DIMWARM

Matt hvit

Min. dim: 1%

Antall armaturer: 1-15


SHINE 48 R LED 10W DIMWARM

Børstet stål

Min. dim: 1%

Antall armaturer: 1-15