Kompatible lyskilder


Shine 48 R 6W LED

Shine 48 R 6W LED, matt hvit

Min. dim: 16%

Antall armaturer: 1-10


Shine 48 R 6W LED

Shine 48 R 6W LED, børstet stål

Min. dim: 16%

Antall armaturer: 1-10


Shine 48 SQ 1x6W LED

Shine 48 SQ 1x6W LED, matt hvit

Min. dim: 16%

Antall armaturer: 1-10


Shine 48 SQ 1x6W LED

Shine 48 SQ 1x6W LED, børstet stål

Min. dim: 16%

Antall armaturer: 1-10


Shine 48 SQ 1x6W LED

Shine 48 SQ 1x6W LED, matt sort

Min. dim: 16%

Antall armaturer: 1-10


Shine 48 SQ 2x6W LED

Shine 48 SQ 2x6W LED, matt hvit

Min. dim: 15%

Antall armaturer: 1-5


Shine 48 SQ 2x6W LED

Shine 48 SQ 2x6W LED, børstet stål

Min. dim: 15%

Antall armaturer: 1-5


Shine 48 SQ 2x6W LED

Shine 48 SQ 2x6W LED, matt sort

Min. dim: 15%

Antall armaturer: 1-5


Shine 48 SQ 3x6W LED

Shine 48 SQ 3x6W LED, matt hvit

Min. dim: 7%

Antall armaturer: 1-5


Shine 48 SQ 3x6W LED

Shine 48 SQ 3x6W LED, børstet stål

Min. dim: 7%

Antall armaturer: 1-5


Shine 48 SQ 3x6W LED

Shine 48 SQ 3x6W LED, matt sort

Min. dim: 7%

Antall armaturer: 1-5


Shine Mini 3W LED

Shine Mini 3x3W LED kit, matt hvit.

Min. dim: N/A

Antall armaturer: 3-12


Shine Mini 3W LED

Shine Mini 3x3W LED, satin/børstet stål

Min. dim: N/A

Antall armaturer: 3-12


Shine 48 R2 10W LED

Shine 48 R2 10W LED matt hvit

Min. dim: 1%

Antall armaturer: 1-10


Shine 48 R2 10W LED

Shine 48 R2 10W LED, børstet stål.

Min. dim: 11%

Antall armaturer: 1-10


Shine 48 R2 SQ 10W LED

Shine 48 R2 SQ 10W LED, matt hvit

Min. dim: 11%

Antall armaturer: 1-10


Shine 48 R2 SQ 10W LED

Shine 48 R2 SQ 10W LED, børstet stål.

Min. dim: 11%

Antall armaturer: 1-10


Shine 48 R2 Outdoor 6W LED

Shine 48 R2 Outdoor 6W LED, matt hvit

Min. dim: 16%

Antall armaturer: 1-10


Shine 48 R2 Outdoor 6W LED

Shine 48 R2 Outdoor 6W LED, børstet stål.

Min. dim: 16%

Antall armaturer: 1-10


Shine 48 R2 Outdoor 6W LED

Shine 48 R2 Outdoor 6W LED, grafitt

Min. dim: 16%

Antall armaturer: 1-10